''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. , Novi Sad (u daljem tekstu: ''BAČKAPUT''), sa sedištem u Novom Sadu , Jovana Đorđevića 2/1, posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću i upisano je u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Nastalo je 1. januara 1962. godine na osnovu spajanja tadašnjih sekcija za puteve i sreske direkcije za puteve Novi Sad . 

Od 1962. do 1964. godine posluje kao Preduze ć e za puteve Novi Sad. Tokom 1964. godine Preduzeć e za puteve Novi Sad donosi odluku o integraciji preduzeća za puteve Novi Sad , Subotica , Zrenjanin , Pančevo , Srem i Preduzeć za proizvodnju kamena Rakovac u Preduzeć e za puteve '' Vojvodinaput '' , Novi Sad. U okviru integrisanog Preduzeća za puteve '' Vojvodinaput '' , Novi Sad poslovali su kao samostalni pogoni Novi Sad , Subotica , Zrenjanin , Pančevo , Srem i Kamenolom, a kao radna jedinica poslovala je Stabilizacija iz Novog Sada i Zajedničke službe preduzeća.

Tokom 1971. godine Preduzeće za puteve '' Vojvodinaput '' se transformiše u radnu organizaciju (RO) sa svojstvom pravnog lica.

U okviru RO '' Vojvodinaput '' formirane su osnovne organizacije udruženog rada (OOUR Novi Sad, Subotica , Zrenjanin, Pančevo, Srem iz Rume, Stabilizacija iz Novog Sada, Kamenica Rakovac) i Zavod za puteve Novi Sad i Zajedničke službe iz Novog Sada . 

Tokom 1976. godine RO '' Vojvodinaput '' se transformiše u samostalnu organizaciju udruženog rada (SOUR '' Vojvodinaput ''), a dotadašnje OOUR u RO za puteve sa Radnom zajednicom zajedničkih službi SOUR - a .

Krajem 1978. i početkom 1979. godine u okviru radnih organizacija i njihovih OOUR organizuju se jedinice udruženog rada (JUR) i to u Novom Sadu JUR Održavanje, JUR Građenje i JUR Remont, da bi tokom 1979. godine, u okviru RO Zrenjanin, egzistirale tri OOUR (Održavanje puteva, Izgradnja i rekonstrukcija i Proizvodnja asfalta, transportne i remontne usluge) sa svojim JUR .

 

2020. godine ''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je privatizovano, te je sada posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnoj svojini.

 

Tokom svih ovih godina osnovna delatnost društva se u suštini nikada nije menjala .

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search