SAOPŠTENJA ZA JAVNOST 

 

 

DANA OBAVEŠTENJE:
25.07.2019.

IZVEŠTAJ SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKAE

04.07.2019.

ODLUKA O SAZIVANJU VANDREDNE SEDNICE

09.05.2019.

ODLUKE

ZAPISNIK SA VANDREDNE GODIŠNJE SEDNICE AKCIONARA

25.04.2019.

ODLUKE

ZAPISNIK

16.04.2019.

ODLUKA O SAZIVANJU SEDNICE AKOCIONARA

PUNOMOC ZA GLASANJE NA SKUPSTINI

ODLUKAO SAZIVANJU VANDREDNE SEDNICE

FORMULAR ZA GLASANJE NA SKUPSTINI U ODSUSTVU

04.05.2018.

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA

DONETA ODLUKA AKCIONARA

23.04.2018.

ODLUKA O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA

28.03.2018.

PREDLOZI ODLUKE

PUNOMOC ZA GLASANJE NA SKUPSTINI

FORMULAR ZA GLASANJE NA SKUPSTINI U ODSUSTVU

05.05.2017.

IZVESTAJ SA REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA DRUSTVA

ZAPISNIK SA SKUPSTINE

ZAPISNIK O UTVRDJIVANJU KVORUMA ZA RAD SKUPSTINE

27.03.2017.

ODLUKA O SAZIVANJU SEDNICE AKOCIONARA

PREDLOZI ODLUKE

PUNOMOC ZA GLASANJE NA SKUPSTINI

FORMULAR ZA GLASANJE NA SKUPSTINI U ODSUSTVU

07.06.2016.

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST IZVEŠTAJ SA ODRžANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

03.06.2016.

ODLUKA O SAZIVANJU SEDNICE AKOCIONARA

ZAPISNIK O SKUPŠTINI AKCIONARA

ZAPISNIK I ODLUKE

27.04.2016.

PUNOMOC ZA GLASANJE NA SKUPŠTINI

FORMULAR ZA GLANJE NA SKUPŠTINI U ODSUSTVU

PREDLOG ODLUKE PO TAČKAMA

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

4.12.2015.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH KOJA SU PREDVIĐENA ZAKONOM O ZAŠTITI UZBUNJIVAČ

PRAVILNIK UZBUNJIVAČ

23.10.2015.

ZAPISNIK SA VANDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 23.10.2015.god

OBAVEŠTENJE ODRžANA VANDREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 23.10.2015.god

ODLUKE VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRžANE 23.10.2015god.

6.10.2015.

ODLUKA O SAZIVANJU VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Utvrđeni predlozi odluka nadzornog odbora

23.06.2015.

Obaveštenje o odrzanoj godišnjoj sednici Skupštine 23.06.2015.god.

Odluka-izbor predsednika SK

Odluka-izbor Revizora

Odluka-pokrice gubitka

Odluka-usvajanje Godišnjeg izveštaja

Odluka-usvajanje Izveštaja NO

Odluka-usvajanje Izveštaja revizora

Odluka-usvajanje Zapisnika VSK

Zapisnik vanredne Skupštine 05.06.2015.god.

Zapisnik-utvrdjivanje kvoruma

05.06.2015.

Odluka Skupštine kojom se konstatuju ostavke članova NO 05.06.2015.god.

Odluka Vandredne Skupštine izbor predsednika,05.06.2015.god.

Odluka Vandredne Skupštine izbor članova NO,05.06.2015.

Odluka Vandredne Skupštine Odluka o izradi UPPR-a,05.06.2015.

Odluka Vandredne Skupštine usvajanje zapisnika,05.06.2015.god.

Zaključak Vandredne Skupštine, zaključak o tački 3a Dnevnog reda Skupštine,05.06.2015.

Odluka Vandredne Skupštine,zapisničar i kom. za glasanje,05.06.2015.god.

Obaveštenje o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara dana 05.06.2015.god.

26.05.2015.


Odluka Nadzornog odbora od 26.05.2015.godine o sazivanju vandredne Sednice SkupŠtine akcionara za 05.06.2015.godine, dopuna.
Punomoćje za glasanje.
Formular za glasanje.


22.05.2015.

Odluka Nadzornog odbora od 22.05.2015.godine o sazivanju redovne Sednice Skupštine akcionara Društva za 23.06.2015.godine i predlozi Odluka Nadzornog odbora od 22.05.2015.godine. za redovnu Sednicu Skupštine.
Punomoćje za glasanje.
Formular za glasanje.


15.05.2015.

Odluka o sazivanju vandredne sednice skupštine akcionara i predlozi odluka nadzornog odbora za vandrednu skupštinu 5.6.2015.
Punomoćje za glasanje.
Formular za glasanje.


04.07.2014.

Odluke Skupštine akcionara sa sednice od 30.06.2014.godine

04.07.2014.

Obaveštenje o održanoj sednici Skupštine akcionara dana 30.06.2014.godine i donetim odlukama

30.05.2014.

Predlozi odluka Nadzornog odbora za Skupštinu akcionara za 30.06.2014.godine

29.05.2014.

Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara za 30.06.2014.godine

20.03.2014.

Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva održane 11.03.2014.godine

26.02.2014.

Formular za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 11.03.2014.

26.02.2014.

Punomoæje za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 11.03.2014.

18.02.2014.

Poziv za vandrednu Skupštinu akcionara za 11.03.2014.godine i predlozi odluke

07.05.2013.

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara, održane dana 28.06.2013.

07.05.2013.

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 28.06.2013.

07.05.2013.

Donete odluke na redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2013.

31.05.2013.

Saziv za redovnu sednicu Skupstine akcionara za dan 28.06.2013.godine, sa predlozima odluka i materijalom

09.07.2012.

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara, odrzane dana 27.06.2012.god.

04.07.2012.

Obavestenje o odrzavanoj redovnoj Skupstini akcionara

27.06.2012.

Donete odluke na redovnoj Skupštini akcionara, odrzanoj dana 27.06.2012.

28.05.2012.

Predlozi akata za Skupštinu, 25.05.2012.

28.05.2012.

Redovna sednica Skupštine - poziv i predlozi odluka UO, 25.05.2012.

27.04.2012.

Godišnji izveštaj o poslovanju 2011.

12.05.2011.

Izvešaj o odrzanoj vanrednoj Skupštini akcionara dana 26.11.2011.god.

14.11.2011.

Saziv vanredne Skupštine akcionara za 26.11.2011.god.

29.10.2011.

Odlaganje vanredne Skupštine akcionara

29.10.2011.

Saziv vanredne Skupštine akcionara

28.10.2011.

Izvod iz finansijskog izveštaja 2010.

05.08.2011.

Saziv godišnje skupštine akcionara, po Rešenju suda, za 23.avgust 2011.

.

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2010.

.

Izveštaj o bitnom dogaðaju-utvrðivanje dana dividende za 2009.

.

Izveštaj o bitnom dogaðaju-utvrðivanje dana dividende za 2008.

.

Godišnji izveštaj o poslovanju 2008.

.

Izvod iz finasijskog izveštaja 2008.

.

Izjava o šetomesecnom planu za drugo polugodište 2008.

.

Godišnji izveštaj o poslovanju 2007.

.

Izvod iz finasijskog izveštaja 2007.

.

Poziv za godišnju skupštinu akcionara