ORGANIZACIJA  

Kontakti:
Jovana Đorđevića 2
Novi Sad
 

tel:
+381 21 557 095
fax:
+381 21 456 991

Generalni direktor:
Dragan Jakovljević

Sekretarijat

.

 

ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DELOKRUG

Polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, obrazuju se osnovni organizacioni delovi i utvrđuje njihov delokrug rada:

SEKTOR IZGRADNJA

 • Realizacija Projekta gde se podrazumeva operativno izvođenje saobraćajnih, i ostalih objekata "niskogradnje".
 • Proizvodnja asflata i betona
 • Ugradnja asflata

SEKTOR ODRŽAVANJE PUTEVA

 • Redovno održavanje puteva
 • Zimsko održavnje puteva

SEKTOR MEHANIZACIJA

 • Praćenje razvoja građevinske mehanizacije, sistema održavanja mehanizacije i usavršavanje procedura i informacionog sistema u skladu sa razvojnim programima 'Vojvodinaput''-''Bačkaput'' a.d.
 • Razrada tehnologije primene građevinske mehanizacije i projektovanje tehnologije održavanja za potrebe ''Vojvodinaput''-''Bačkaput'' a.d. sa analizama troškova.
 • Podrška Projektima i Održavanju puteva planiranje mehanizacije u okviru ''Vojvodinaput''-''Bačkaput'' a.d.

SEKTOR FINANSIJE, KOMERCIJALA I ADMINISTRACIJA

 • Finansije.
 • Komercijala.
 • Administrativni poslovi

SEKTOR TEHNIČKA PRIPREMA, KVALITET I RAZVOJ

 • Tehnička priprema.
 • Kvalitet, informacioni sistem i razvoj.