ISTORIJAT  

''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' a.d. , Novi Sad (u daljem tekstu: ''BAČKAPUT''), sa sedištem u Novom Sadu , Jovana Đorđevića 2/1, posluje kao akcionarsko društvo i upisano je u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Nastalo je 1. januara 1962. godine na osnovu spajanja tadašnjih sekcija za puteve i sreske direkcije za puteve Novi Sad .

Od 1962. do 1964. godine posluje kao Preduze ć e za puteve Novi Sad. Tokom 1964. godine Preduzeć e za puteve Novi Sad donosi odluku o integraciji preduzeća za puteve Novi Sad , Subotica , Zrenjanin , Pančevo , Srem i Preduzeć za proizvodnju kamena Rakovac u Preduzeć e za puteve '' Vojvodinaput '' , Novi Sad. U okviru integrisanog Preduzeća za puteve '' Vojvodinaput '' , Novi Sad poslovali su kao samostalni pogoni Novi Sad , Subotica , Zrenjanin , Pančevo , Srem i Kamenolom, a kao radna jedinica poslovala je Stabilizacija iz Novog Sada i Zajedničke službe preduzeća.

Tokom 1971. godine Preduzeće za puteve '' Vojvodinaput '' se transformiše u radnu organizaciju (RO) sa svojstvom pravnog lica.

U okviru RO '' Vojvodinaput '' formirane su osnovne organizacije udruženog rada (OOUR Novi Sad, Subotica , Zrenjanin, Pančevo, Srem iz Rume, Stabilizacija iz Novog Sada, Kamenica Rakovac) i Zavod za puteve Novi Sad i Zajedničke službe iz Novog Sada .

Tokom 1976. godine RO '' Vojvodinaput '' se transformiše u samostalnu organizaciju udruženog rada (SOUR '' Vojvodinaput ''), a dotadašnje OOUR u RO za puteve sa Radnom zajednicom zajedničkih službi SOUR - a .

Krajem 1978. i početkom 1979. godine u okviru radnih organizacija i njihovih OOUR organizuju se jedinice udruženog rada (JUR) i to u Novom Sadu JUR Održavanje, JUR Građenje i JUR Remont, da bi tokom 1979. godine, u okviru RO Zrenjanin, egzistirale tri OOUR (Održavanje puteva, Izgradnja i rekonstrukcija i Proizvodnja asfalta, transportne i remontne usluge) sa svojim JUR .

2005. godine ''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' a.d. je privatizovano, te je sada posluje kao akcionarsko društvo u privatnoj svojini.

Tokom svih ovih godina osnovna delatnost društva se u suštini nikada nije menjala .